مدیر انجمن


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 27/11/97 in all areas

  1. 1 point
    با سلام بله، در جریان انتشار نسخه جدید بودیم، ان شاءا... اگر فرصت آزاد پیش بیاید به زودی بررسی می شود. بررسی شد، این نسخه تفاوت خاصی با نسخه 3 فعلی یعنی 3.0.2.0 ندارد و تنها بخش google shopping به آن اضافه شده است که برای کاربران ایرانی غیر قابل استفاده است، به همین دلیل فعلا ضرورتی در انتشار این نسخه نیست و با توجه به مشکلات و مواردی که تاکنون برای نسخه 3.0.2.0 گزارش شده بود، صبر می کنیم تا یک نسخه پایدارتر منتشر شود.
This leaderboard is set to تهران/GMT+04:30